Отговорност

Настоящата Презентация е разработена като конфиденциален документ и е предвидена за подбрани, специални инвеститори. Тя не може да бъде копирана или разкривана пред когото и да било освен пред специално определения персонал и професионалните съветници на получателя на конфиденциална основа. Презентацията не е оферта нито съгласие за реализирането на транзакция или инвестиция, както и промоция или препоръка за закупуването или продажбата на каквито и да било ценни книжа. Всички инвестиции в ценни книжа съдържат рисков елемент и може да се окажат неподходящи за определени инвеститори. Предоставената, в нея, информация няма претенции за пълнота и актуалност, както и че покрива цялата информация или рисковите фактори, от които получателят може да се нуждае в процеса на изработване на своето инвестиционно решение. Презентацията не взима предвид инвестиционните цели, финансовото състояние, инвестиционен опит или специалните нужди на който и да било потенциален инвеститор. За подробна информация, инвеститорите трябва да ползват Меморандума за Частно Вложение, а всяка инвестиционно решение трябва да бъде изготвяно единствено въз основа на информацията съдържаща се в този Меморандум и неговата окончателна форма и/или дефинитивното споразумение за реализираната инвестиция, която информация може да се различава от информацията, предоставена в настоящата Презентация. Всеки получател трябва да проведе собствено, независимо проучване и сам да направи оценка на инвестиционните възможности, описани тук, обръщайки особено внимание на рисковите фактори. Съдържанието на настоящата презентация не е оценявано от регулаторен орган. Инвестирането носи със себе си значителни рискове от загуба на приходи и капитали и ще бъде обект на ограничения върху трансфера. Не може да има никаква гаранция, че предвижданите приходи, резултати, диверсификации, капитализации или разпределение на активите ще бъдат реализирани, както и че издателят ще е в състояние да реализира инвестиционната си стратегия и подход или да постигне очакваните инвестиционни цели. Реалните резултати от инвестицията ще зависят от бъдещите оперативни резултати, общото състояние на пазара, както и редица други фактори. Позициите, представени в настоящата Презентация, които не са исторически факти, се основават на очакванията към настоящия момент, предвиждания, оценки, мнения и вярвания. Подобни изразени виждания включват в себе си познати и непознати рискове, съмнителни обстоятелства и други фактори, а резултатите от миналото не трябва да бъдат възприемани като индикатори за бъдещи резултати.  В допълнение, Презентацията може да съдържа и “декларации насочени към бъдещето”. Реалните събития и резултатите от свършената конкретна работа може материално да се различават от споменатите “декларации”. Определена икономическа, пазарна и друга информация, съдържаща се в настоящия документ, може да е била получена от публикувани източници, разработени от трети страни или от издателя на Презентацията и в някой случай може да не е напълно осъвременена. Въпреки, че подобни източници могат да бъдат считани за надеждни, Фондът не може да поеме отговорност за точността или пълнотата на предоставената информация. Що се касае до материалите, дистрибутирани от Фонда, последният не действа от името на и не може да бъде съветник на получателите на настоящия документ или на което и да било друго лице.

Източници (Moodys, Sofia Echo, American Chamber of Commerce)